Les arcades du pont Khaju au-dessus du Zayandeh ; Ispahan
Iran - Août 2008 - © Leïla Shahshahani